OFERTA

W ramach Zarządzania/Administrowania Nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej, DOMIMAKS PLUS oferuje:

 • obsługę administracyjną przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości,
 • obsługę finansowo-księgową,
 • obsługę prawną,
 • obsługę techniczną,
 • utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni,
 • dostęp do internetowej kartoteki właściciela lokalu.

 

POMOC W PRZEJĘCIU NIERUCHOMOŚCI

 • pomoc w przejęciu nieruchomości od poprzedniego administratora, przede wszystkim kontrola przejętej dokumentacji księgowej i technicznej,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej oraz księgowej,

 

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 • stała współpraca z Zarządem Wspólnoty w zakresie realizacji uchwał Wspólnoty, decyzji Zarządu i innych spraw dotyczących Wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów umów negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów oraz kontrola nad prawidłowością wykonania umów
 • organizowanie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i naprawczymi,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • organizowanie sprawdzeń, kontroli, przeglądów technicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • organizowanie obsługi prawnej w zakresie egzekwowania praw Wspólnoty,
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli z tytułu poniesionych kosztów zarządu nieruchomością wspólną, mediów i innych opłat dotyczących lokali,
 • prowadzenie odczytów wodomierzy i ciepłomierzy,
 • udzielanie właścicielom lokali, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie dotyczącym ich lokali,
 • składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych,
 • pomoc w organizacji zebrań właścicieli lokali, przygotowywanie porządku obrad, projektów uchwał, zawiadamianie o zebraniach (koszty związane z informowaniem właścicieli drogą pocztową ponosimy sami z wyjątkiem zawiadomień o zebraniach rocznych),
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu,

 

KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, rozliczanie kosztów i dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym z właścicielem nieruchomości,
 • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości,
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy
 • zapewnienie bieżącej kontroli przepływów finansowych indywidualnie dla każdego właściciela jak również Zarządu Wspólnoty.
 • składanie do urzędu skarbowego zeznań podatkowych Wspólnoty
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych przez wspólnoty,
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. ( analiza przepływów finansowych)

 

OBSŁUGA BANKOWA

 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy,
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych właścicieli.

 

OBSŁUGA PRAWNA

 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • zapewnienie konsultacji prawnych,

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty,
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień ( monity, wezwania przedsądowe do zapłaty)

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Zapewnienie bieżącej obsługi przez pracownika na terenie Wspólnoty, nadzór i prowadzenie prac konserwatorskich i porządkowych.

Utrzymanie czystości i porządku w klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania:

 • codzienne zamiatanie klatek schodowych, usuwanie kurzu z balustrad, parapetów, skrzynek elektrycznych itp;
 • mycie klatek schodowych, lamperii, drzwi do pomieszczeń wspólnego użytkowania minimum dwa razy w tygodniu
 • codzienne sprzątanie wind,
 • sprzątanie korytarzy piwnicznych, części wspólnych miejsc postojowych podziemnych oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku minimum dwa razy w miesiącu,
 • mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania nie rzadziej niż raz na 4 miesiące,
 • mycie drzwi wejściowych i wewnętrznych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
 • opróżnianie na bieżąco koszy na śmieci w obrębie nieruchomości.
 • utrzymywanie bieżącej czystości chodników, dojść do klatek schodowych, terenów zielonych i placu zabaw, parkingu w obrębie nieruchomości
 • w okresie zimy odśnieżanie na bieżąco ciągów pieszych i chodników, dojść do klatek schodowych, podestów przed klatkami schodowymi, parkingu wewnątrz posesji,
 • pielęgnacja trawników, fontanny, kwietników i nasadzeń w granicach przydzielonego terenu w miarę potrzeb,
 • systematyczne sprawdzanie i natychmiastowe zgłaszanie usterek technicznych budynku oraz awarii,
 • wymiana żarówek/świetlówek w pomieszczeniach wspólnych budynków Wspólnoty.
 • usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, plakatów umieszczonych bez zgody Wspólnoty na budynkach.,
 • wywieszanie flagi państwowej w dniach świąt narodowych.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA, NADZÓR NAD BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • bieżące konserwacje i drobne naprawy,
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości,
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali,
 • nadzór nad terminowym wykonaniem okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • planowanie niezbędnych remontów i sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac,
 • bieżące informowanie Zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 

UBEZPIECZENIE BUDYNKU

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.
NASI PARTNERZY